Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

вул. Драгоманова, 50

Вимоги до подаваного матеріалу

·        Назва повинна бути центрована, ве­ликими літерами, шрифт 12 pt, жирний. Далі йдуть прізвища авторів (шрифт 12 pt, жирний), за ними – назва установи, її адреса та E-mail (шрифт 10 pt) і анотація англійською мовою (3–4 стрічки, шрифт 9 pt). Ви­користовуйте відступи (порожню стрічку) між наз­вою та прізвищами (12 pt), а та­кож між назвою установи та анотацією (10 pt) і між анотацією та текстом (10 pt). Прізвище автора, який представлятиме доповідь, потрібно підкреслити.

·        Текст повинен займати 2–4 заповнені сторінки формату А4. Шрифт Times New Roman 10 pt, від­далі між стрічками - одинарні, вирівнювання – по ширині сторінки, без нумерації сторінок. Поля дзеркальні: верхнє, нижнє і внут­рішнє – 3,7 см, зовнішнє – 3,0 см. Усі абзаци тексту виділяйте від­ступом (1,25 см).

·        Рівняння набирайте в редакторі Microsoft Equ­ation і розміщуйте по центру стрічки. Рівняння нумеруйте послідовно. Номер рів­няння має бути в круглих дужках біля правого по­ля сторінки. Після рівняння поставте належні знаки пунктуації.

·        Рисунки, таблиці та підписи до них вставляють в основний текст. Підписи до рисунків (8 pt) подавати після рисунків, а підписи до таблиць (10 pt) – перед таблицями.

·        Рисунки повинні бути у форматі JPG і мати роз­ділення 600 dpi.

·        Нумерація посилань на літературу має бути в квадратних дужках. Посилання на літературні дже­рела відокремлюють від тексту однією порожньою стрічкою (10 pt).

 

·        За наявності в матеріалах доповіді рисунків обов’язкова вимога – вислати всі рисунки окремими файлами. Кольорові рисунки не приймаються.

 

Зразок оформлення матеріалів доповіді:

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

(шрифт 12 pt, жирний, великі літери, центрований)

Відступ, 12 pt

Іван Коваль, Джон Сміт

(шрифт 12 pt, жирний)

Назва установи, адреса, E-mail

(шрифт 10 pt, звичайний)

Відступ, 10 pt

Анотація (англійською мовою) – 3–4 стрічки.

Відступ, 10 pt

Текст матеріалів (шрифт 10 pt, звичайний) ……

c2 = a2 + b2.                                 (1)

Наступний абзац [1–3, 5] , .

Відступ, 10 pt

[1] В. П. Краснов. Радіоекологія лісів Полісся Ук­ра­їни. Житомир: Волинь (1998). 112 с.

[2] О. Парлаг, Н. Симканич, В. Маслюк. Вісн. Львів. ун-ту, сер. фіз. 44 (2009) 206.

[3] V. A. Hrabovskyy, O. S. Dzendzelyuk and O.  SKush­nir. Radioprotection. 44 (2009) 639.

 

[4] О. В. Коваленко, О. С. Морозов, В. І. Чорна. Збірн.: Прогр. і збірн. тез II Міжнародн. конф. „Фізичні методи в екології, біології та медицині” (Львів–Ворохта, 2009). Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка (2009). С. 31.

 

 

Для своєчасного формування програми і видання збірника просимо Вас вчасно надіслати тези доповіді (в електронній формі) та заповнити реєстраційну форму на сайті.

 

УВАГА! Матеріали, подані пізніше встановленого терміну або оформлені без дотримання перелічених вище вимог, прийматися до публікації не будуть!

 

Матеріали надсилати на E-mail: ecoconf@electronics.lnu.edu.ua

 

Після розгляду Програмним комітетом тез на адресу майбутніх учасників конференції буде вислано запрошення (2-е повідомлення) з докладнішою подальшою інформацією.

Про нас

Довідка

Електронне навчання

Конференції

Наші партнери

Підрозділи

Посилання

Програми

Новини

© 2003- Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем,
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка
Останні зміни ▲ Нагору ▲